Organisatiebeleid

Organisatiebeleid

Het derde domein heeft betrekking op het personeelsbeleid van de zorginstelling.

Een zorginstelling die cultuursensitief wil werken beschikt niet alleen over cultuursensitief beleid, maar draagt dit beleid ook uit, zowel binnen de organisatie als daarbuiten. In de onderstaande tabbladen vindt u uitgebreidere informatie over ieder onderwerp.

Wanneer een zorginstelling cultuur sensitief wil worden, zal zij niet alleen haar zorgaanbod en personeelsbeleid onder de loep moeten nemen, maar zal zij ook moeten kijken naar het organisatiebeleid wat hieraan ten grondslag ligt. Een cultuur sensitief organisatiebeleid vormt het fundament van een cultuursensitieve zorginstelling: door de missie en visie van de organisatie ten aanzien van cultuur sensitieve zorg vast te leggen en concrete plannen en protocollen op te stellen om deze missie te bewerkstelligen, wordt een belangrijke voorzet gegeven tot veranderingen op de andere niveaus. Cultuursensitieve beleidsvorming bestaat uit twee elementen, namelijk:

  • Er wordt specifiek beleid gemaakt dat zich richt op culturele diversiteit. Dit betekent dat er actieplannen of specifieke protocollen worden ontwikkeld waarin specifieke maatregelen met betrekking tot culturele sensitiviteit worden opgenomen.
  • Het beleid van de zorginstelling is inclusief. Dit betekent dat tijdens de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het algemene beleid voortdurend rekening wordt gehouden met de invloed van dit beleid op verschillende culturele groepen. Bij het evalueren van de klachtenprocedures van de instelling, wordt bijvoorbeeld gekeken in hoeverre deze cultuursensitief zijn en welke maatregelen er eventueel moeten worden genomen om de behandeling van klachten op sensitievere wijze te laten verlopen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het betrekken van een cultureel diverse vertrouwenspersoon bij het afhandelen van klachten die te maken hebben met culturele diversiteit.

Zorginstellingen kunnen verschillende maatregelen nemen om hun beleid cultuursensitiever te maken. Kijk voor een overzicht van deze maatregelen bij aanbevelingen voor organisatiebeleid.

 

Wanneer een zorginstelling over een cultuursensitief organisatiebeleid beschikt, dient zij tevens na te denken over de wijze waarop zij dit beleid uitdraagt. Als er bijvoorbeeld wel protocollen bestaan, maar medewerkers zijn hier niet van op de hoogte of staan hier niet achter, dan zullen deze protocollen vermoedelijk niet resulteren in een sensitievere dienstverlening. En als een organisatie zich ten doel stelt om toegankelijk te worden voor cultureel diverse cliënten maar haar aanbod vervolgens niet onder de aandacht brengt bij deze doelgroep, zullen zij hiermee -ondanks al hun inspanningen- vermoedelijk niet het gewenste effect bereiken. Het uitdragen van cultuur sensitief organisatiebeleid houdt in dat:

  • Cultuur sensitieve waarden worden uitgedragen naar buiten. Dit betekent bijvoorbeeld dat het aanbod van cultuur sensitieve diensten wordt gepromoot bij cliënten en de (lokale) gemeenschap waarin de organisatie zich bevindt.
  • Cultuur sensitieve waarden worden uitgedragen binnen de zorginstelling. Dit betekent bijvoorbeeld dat personeel het belang van cultuursensitieve zorg uitdraagt en dat er binnen de organisatie een cultuur van gelijkwaardigheid bestaat.

Zorginstellingen kunnen verschillende maatregelen nemen om hun cultuursensitieve organisatiebeleid uit te dragen. Kijk voor een overzicht van deze maatregelen bij aanbevelingen voor organisatiebeleid.