Aanbeveling personeelfunctionarissen

Aanbevelingen voor personeelsbeleid

Ook op het gebied van personeelsbeleid kunnen diverse acties worden ondernomen om als organisatie cultuursensitiever te kunnen gaan werken. Deze acties zijn gericht op het vergroten van het aantal cultureel diverse medewerkers binnen uw organisatie, en/of het vergroten van de culturele sensitiviteit van de medewerkers binnen de organisatie. Hieronder vindt u een overzicht van de maatregelen die organisaties kunnen nemen om deze doelen sneller te bereiken. Sommige maatregelen zijn specifiek gericht op medewerkers met een migratieachtergrond, andere maatregelen zijn gericht op alle medewerkers binnen de organisatie.

Acties gericht op het werven van cultureel diverse en/of cultuursensitieve medewerkers
 • Pas wervingsteksten aan, onder andere door hierin de cultuursensitieve missie van de organisatie op te nemen, of aan te geven dat de voorkeur uitgaat naar iemand die over culturele competenties (kennis, attitudes en vaardigheden) beschikt.
 • Verspreid vacatures via andere kanalen, bijvoorbeeld door te werven op plekken waar veel mensen met een migratieachtergrond komen, zoals kerken, buurtcentra en moskeeën, of door te adverteren in krantjes of op webpagina’s die veel cultureel diverse lezers hebben. Maak tevens gebruik van het netwerk van cultureel diverse medewerkers om uw vacatures onder de aandacht te brengen bij een divers publiek.
 • Reserveer tijdens de sollicitatieprocedure plekken voor mensen met een migratieachtergrond.
 • Zorg ervoor dat mensen met een migratieachtergrond vertegenwoordigd zijn in sollicitatiecommissies
 • Kijk kritisch naar de selectiecriteria die u hanteert bij het zoeken van een geschikte kandidaat, en stel hierin uw prioriteiten. Wanneer u waarde hecht aan de diversiteit van een team en de culturele competenties van potentiële medewerkers, maakt u wellicht andere keuzes dan wanneer u met name focust op hun relevante werkervaring of behaalde diploma’s. bekijk daarom welke competenties nieuwe medewerkers zouden moeten bezitten en op welke gebieden zij wellicht bijgeschoold zouden kunnen worden.
 • Neem medewerkers aan die nog niet volledig aan de gestelde functie-eisen voldoen, maar hierin wel geschoold kunnen worden; of die anderen belangrijk werk uit handen kunnen nemen ondanks het feit dat zij niet aan alle functie-eisen voldoen.

Literatuurtip: Movisie heeft op 21 november 2018 een rapport gepubliceerd over de aanpak van discriminatie in werving en selectie. Bekijk het rapport hier

Acties gericht op het behouden van cultureel diverse/cultuursensitieve medewerkers
 • Zorg dat nieuwe medewerkers direct op de hoogte zijn van hun functieomschrijving, zodat zij precies weten wat er van hen verwacht wordt. Zorg bovendien dat deze functieomschrijving compleet is.
 • Biedt mentorschap en training aan voor nieuwe (cultureel diverse) medewerkers.
 • Zorg ervoor dat cultureel diverse medewerkers met meerderen tegelijk in een team worden geplaatst, om tokenisme te voorkomen.
 • Zorg ervoor dat er voor cultureel diverse medewerkers gelijkwaardige promotiemogelijkheden zijn (zie de strategieën hierboven)
 • Spreek expliciete waardering uit voor culturele diversiteit en draag deze visie uit, bijvoorbeeld door medewerkers te stimuleren om aan hun culturele en/of religieuze behoeften tegemoet te komen (bijvoorbeeld door hen expliciet te wijzen op hun rechten en mogelijkheden om te bidden op hun werk)
 • Zorg dat nieuwe medewerkers weten waar zij terecht kunnen als zij klachten hebben die betrekking hebben op culturele diversiteit en/of discriminatie (als zij bijvoorbeeld het gevoel hebben dat zij niet worden geaccepteerd of zich niet thuis voelen binnen de organisatie

Literatuurtips:

 • Het boek Verschil moet er zijn van Grethe van Geffen gaat uitgebreid in op andere andere tokenisme en andere factoren die te maken hebben met diversiteitsmanagement
Acties gericht op het bevorderen van de culturele competenties van medewerkers
 • Stimuleer medewerkers om kennis op te doen over culturele diversiteit door hierover te lezen en/of deel te nemen aan cultuurspecifieke evenementen
 • Organiseer lezingen, seminars, workshops, locatiebezoeken, casusbesprekingen, co-therapieën, presentaties van sleutelfiguren en/of rollenspellen te organiseren om de expertise van medewerkers op het gebied van culturele diversiteit te bevorderen
 • Zorg ervoor dat medewerkers op de hoogte zijn van de protocollen van uw organisatie met betrekking tot culturele diversiteit en/of cultuursensitieve zorg, zodat zij weten hoe zij hiernaar moeten handelen.
 • Zorg ervoor dat alle medewerkers, inclusief management, training (kunnen) ontvangen over culturele diversiteit en/of cultuursensitieve zorg.
 • Bied trainingen op het gebied van culturele diversiteit op reguliere basis aan en maak deze onderdeel van het reguliere curriculum
 • Zorg ervoor dat de aangeboden training aansluit bij de werkzaamheden van medewerkers; dat er een duidelijke link zichtbaar is tussen training en (klinische) praktijk; en dat training geëvalueerd en geaccrediteerd is.
 • Moedig teams aan om informatie met elkaar uit te wisselen en elkaar feedback te geven.
 • Organiseer bijeenkomsten te organiseren waarin best practices gedeeld kunnen worden en waarin problemen kunnen worden besproken die ontstaan bij het verlenen van cultuur sensitieve zorg
 • Besteed bij het trainen van managers extra aandacht aan het belang van cultuur sensitieve zorg en de financiële voordelen die hiermee op lange termijn bereikt kunnen worden.
 • Betrek managers bij de training van uitvoerend en ondersteunend personeel
 • Vraag ondersteuning aan (externe) consultants of experts die gespecialiseerd zijn in culturele diversiteit en die medewerkers hierin kunnen superviseren
 • Neem de ontwikkeling van culturele competenties op in het persoonlijke ontwikkelingsplan van medewerkers.
 • Zorg ervoor dat trainingen ook daadwerkelijk worden gevolgd, bijvoorbeeld door participatie te laten aanmoedigen door de leidinggevende, of door deze verplicht te stellen

Tip: klik hiervoor een overzicht van beschikbare scholingen op het gebied van cultuursensitieve zorg

Acties gericht op de evaluatie van (de culturele competenties van) medewerkers
 • Neem culturele competenties op in de evaluatie van medewerkers, bijvoorbeeld door gebruik te maken van cliëntbeoordelingen, objectieve cliëntgegevens (zoals herstel en drop-out), door medewerkers zichzelf te laten beoordelen, door het onderwerp mee te nemen in jaarlijkse beoordelingsgesprekken of door het effect van hun training in culturele sensitiviteit te beoordelen.
 • Erken en waardeer op expliciete wijze de culturele competenties van medewerkers en hun initiatieven op het gebied van cultuursensitieve zorg.